Просмотр по

Информация о результатах проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года

МБОУ «Холмовская СОШ»

Количество обучающихся 5-11 классов:186

 

№ п.п. Предмет Количество участников Кол-во победителей

 

(указать класс)

Кол-во призеров

 

 

(указать

класс)

Кол-во уча

стников муници

пального этапа (класс)

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл
1 МХК                    
2 Литература 8 12 2 2 5 8 – Харькова А.С.

9 – Морозова Ю.А.

10 – Павлова А.И., Простакова А.Д.

11 – Крылова В.Е.

8 – Младшева Н.Ю., Прикатенкова Ж.А.

11 – Гафурова Н.Д., Малыгина Н.В.

8 – 3

9 – 1

10 – 2

11 — 2

3 химия 11 3 2 9 – Ераксина М.И. 9 – Руженцева И.Ю., Харькова С.О.

10 – Копонова А.Н.

11- Калакутская В.Д.

9 -1

10 – 1

11 — 1

4 история 13 5 2 3 8- Соловьев А.В.

11- Анисенков А.В.

8 – Прохорова Е.А., Харькова А.С.

9 – Эгле Е.С.

10 – Павлова А.И.

11 – Гафурова Н.Д., Крылова В.Е.

8 – 2

9 – 1

10 – 1

11 — 3

5 математика 16 5 3 13 10 4 8 5 – Круглова А.В.

6 – Разуева Е.С.

8 – Петроченков А.С.

9 – Последова А.И., Марченкова К.В.

10 – Копонова А.Н.

5 – Козлова А.А.

6 – Лохматов Н.И., Шерченков Д.А.

8 – Прохорова Е.А., Прикатенкова Ж.А, Лукашов М.С., Журавлева В.А., Харькова А.С., Кудрявцева А.В.

9 – Ружннцева И.Ю.

10 – Доценко А.

11 – Морозова Д.Г.

8 – 7

9 – 3

10 – 2

11 — 1

6 география 10 5 4 15 10 – Простакова А.Д., Суворова С.С.

11 – Крылова В.Е., Малыгина Н.В., Михайлова Е.В., Резников А.О.,Федоров И.Г.

8 – Кудрявцева А.В., Лукашов М.С., Харькова А.С.

9 – Архипов С.Е., Очилова О.В.

10 – Копонова А.Н., Павлова А.И.

11 – Морозова Д.Г., Комарова Ю.А.

10 – 2

11 — 5

7 физика 10 7 7 5 8 — Кель М.С., Лопунов Д.Ю. 8 – Прикатенкова Ж.А., Петроченков А.С., Харькова А.С. 8 — 4
8 обществознание 14 13 2 14 8 – Прикатенкова Ж.А.

9 – Ераксина М.И.

11 – Морозова Д.Г.

8 – Харькова А.С., Кель М.С., Скворцова А.С., Кудрявцева А.В., Прохорова Е.А., Журавлева В.А..Гертер К.М.

9 – Морозова Ю.А., Очилова О.В.,Алексеева Ю.,Руженцева И.Ю.

10 – Павлова А.И.

11 – Симонова Е.С., Резников А.О.. Шерченкова О.И.,Федоров И.Г., Маркова Е.С., Левченкова Е.А.,Калакутская В.Д., Дмитриенко И.В.
Малыгина Н.В.

8- 3

9 – 4

10 – 1

11 — 3

9 технология (обсл. труд)                    
10 технология (техн. труд)                    
11 Физкультура 9 7 4 10 6 7 –Беляева К.А. Толкачева К.,

8 – Лопунов Д.Ю., Петроченков А.С., Скорик Д.А.,Прикатенкова Ж.А., Скворцова А.С.

 

7 – Белкин А., Самарчук А.,Екимов П., Фомина А., Гурленя Д.

8 – Гертер К.,Соловьев А.В.

10 – Копонова А.Н.

11 – Резников А.О., Малыгина Н.В., Левченкова Е.А.

7 – 2

8 – 5

11 -2

12 право                    
13 русский язык 10 3 1 13 11 6 9 5 – Моряшова А.С.

8 – Кудрявцева А.В., Харькова А.С.

9 – Харькова С.О., Ераксина М.И., Алексеева Ю., Руженцева И., Морозова Ю.А., Борунова Г., Ситар А.Ю.

10 – Копонова А.Н.

 

5 – Абрамян А.Ж., Крылова Е., Козлова А.А.,.,Яковлева Е.А.,Шеплякова А.С., Морозова А.Н.,Сорва А.О.Логутенков М.А.,Щербакова Д.

6 – Матвеева Н.А.

8 – Прохорова Е.А., Журавлева В.А. Скворцова А.С.. Петроченков А.С., Прикатенкова Ж. А., Скорик Д.А.

9 – Романов А.И., Агарков А.А.

10 – Суворова С.С. ,Простакова А.Д., Павлова А.И.

 

8 – 4

9 – 7

10 — 3

14 биология 9 15 7 4 15 7 – Савкин Р., Титова М.И.

8 – Журавлева В.А., Петроченков А.С., Кудрявцева А.В.

9 – Руженцева И.Е.

10 – Копонова А.Н.

11 – Копанова А.В., Комарова Ю.А.

7 – Толкачева К., Модестова Л.

8 – Харькова А.С., Скворцова А.С., Кель М.С., Скорик Д.А., Соловьев А.В., Лопунов Д.Ю., Прикатенкова Ж.А.

9 – Харькова С.О.

10 – Ананьева А.М.

11 – Ершов В.Э., Дмитриенко И.В., Анисенкова Ю.Б.,Левченкова Е.А., Шерченкова О.И.,Резников А.О., Федоров И.Г.

7-2

8-4

9 – 2

10 – 2

11 — 4

15 информатика 3 7 2 4 9 – Архипов С.Е., Агарков А.А.,Сергеев К.В., Алексеева Ю.Д.,Романов А.И.

10 – Деенков В.А.

11 – Гоголев А.В., Анисенков А.В.. Морозова Д.Г., Малыгина Н.В.

8 – Прикатенкова Ж.А., Младшева Н.Ю.

 

9 -1

10 – 1

11 — 2

16 немецкий язык                    
17 английский язык 1 4 3 3 1 8 – Харькова А.С. 7 – Савкин Р.В.

8 – Петроченков А.С.

11 – Гафурова Н.Д.

8 – 1

7 – 1

11 — 1

18 экология                    
19 ОБЖ           11 4 10 – Простакова А.Д.

11 – Резников А.О.

10 – Купцова В.И., Деенков В.А., Копонова А.Н., Доценко А., Павлова А.И., Ананьева А.М., Алексеенкова О.В.

11 – Федотов А.И., Ершов В.Э.

10 – 3

11 — 1

20 экономика